Psihijatrijski pregled u okviru neuropsihijatrijske ordinacije  : 


Dijagnostika i lečenje   svih mentalnih poremećaja (stanja straha i anksioznosti, paničnog poremecaja, fobija, OKP, poremećaja povezanih sa stresom, poremećaja prilagođavanja u raznim životnim fazama, poremećaja raspoloženja, depresije, poremećaja spavanja, psihotičnih poremećaja, organskih mentalnih poremećaja, demencija...) izuzev bolesti zavisnosti.


Psihijatrijski pregled
Prvi pregled traje oko 60 minuta. Kroz intervju i određene testove i upitnike psihijatar postavlja dijagnozu mentalnog poremećaja, formira individualni plan lečenja,određuje farmakoterapiju, informise pacijenta o mogućim neželjenim dejstvima terapije  i predlaže psihoterapiju. Ukoliko postoje dijagnostičke nejasnoće može uputiti pacijenta na psihološko testiranje ili zatražiti dodatne dijagnostičke procedure.


dr Lidija Ilic

spec. psihijatrije

sub.spec. kliničke farmakologije - farmakoterapije 


Radna biografija :
Lekar spec. psihijatar u SBPB Vršac-služba za specijalističko konsultativnu delatnost
Načelnik odeljenja za organske mentalne poremećaje i demencije SBPB Vršac 2013.-2019.
Lekar spec. Psihijatar u SBPB Vršac-odeljenje psihogerijatrije
Lekar odeljenja za akutne psihotične poremećaje SBPB Vrsac 2009.-2010.
Lekar odeljenja za organske mentalne poremećaje i demencije SBPB Vršac 2008.-2009.
Lekar odeljenja za bolesti zavisnosti SBPB Vršac 2006.-2008.


Profesionalna udruženja i aktivnosti
Srpsko lekarsko drustvo 2006.god.
Udruženje psihijatara Srbije 2008.god.
Predsednik tima za kontinuiranu medicinsku edukaciju  SBPB Vršac od 2017.
Član etičkog odbora SBPB Vršac od 2018.godine, zamenik predsednika etičkog odbora od 2017.do 2018.godine
Predsenik komisije za unapređenje kvaliteta rada  SBPB Vršac od 2019.god.

Obrazovanje
Medicinski fakultet Niš  2004. godine
Specijalizacija iz psihijatrije  Medicinski fakultet Beograd 2012.godine
Uža specijalizacija iz kliničke farmakologije- farmakoterapije Medicinski fakultet Beograd  2017.godine